ELEKTRO REVIZIE SK


Normy,zákony,vyhláška

Normy

 • Východiskové revízie - STN 33 2000-6
 • Periodické revízie - STN 33 1500
 • Revízie strojných zariadení - STN EN 60204-1
 • Uzemňovacie sústavy - STN 33 2000-5-54
 • Bleskozvody - STN EN 62305-1-4
 • Aktívne bleskozvody - STN 33 1391
 • Elektrické spotrebiče – STN 33 1610
 • Elektrické ručné náradie - STN 33 1600
 • STN 33 2000-4-41:2007    Elektrické inštalácie budov, časť 4-41: Zaistenie bezpečnosti. Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom.
 • STN 33 2000-5-51:2010    Elektrické inštalácie budov, časť 5-51: Výber a stavba elektrických zariadení. Spoločné pravidlá.
 • STN 33 2000-6:2007    Elektrické inštalácie nízkeho napätia, časť 6: Revízia.
 • STN 33 2000-7-701:2007    Elektrické inštalácie nízkeho napätia, časť 7-701: Požiadavky na osobitné inštalácie alebo priestory. Priestory s vaňou alebo sprchou.

 

Zákon

Zákon 124/2006 124/2006 Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

 

     125/2006 Z.z.    o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č.82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

 

Vyhláška

Vykláška 508/2009508/2009 Vyhláška  Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení.

 

 

  MV SR č.94/2004 Z.z.       ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri používaní stavieb

 

Odborná prehliadka a odborná skúška zahŕňa všetky opatrenia, ktorými sa kontroluje súlad kompletnej elektrickej inštalácie s normami súboru STN 33 2000 (elektrické inštalácie budov), v súlade s príslušnými požiadavkami harmonizačného dokumentu HD 60364. Elektrická revízia zahŕňa prehliadku, meranie, skúšanie a vyhotovenie správy o vykonanej revízii.

Odbornú prehliadku a odbornú skúšku elektrického zariadenia nahrádza úradná skúška alebo opakovaná úradná skúška, ktorá bola vykonaná v rovnakej lehote. Dňom vykonania úradnej skúšky alebo opakovanej úradnej skúšky začínajú plynúť lehoty nasledujúcich odborných prehliadok a odborných skúšok.

 

Odborná prehliadka
Odborná prehliadka predstavuje kontrolu elektrickej inštalácie použitím všetkých zmyslov potrebných na zistenie správnosti výberu a zhotovenia elektrickej inštalácie.

 

Kontrola elektrického zariadenia
Kontrola elektrického zariadenia je činnosť zameraná na preverenie jeho protipožiarnej bezpečnosti osobou s požadovanou odbornou spôsobilosťou a požadovaným oprávnením.

 

Revízny technik
(§ 24 Vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z.) je osoba, ktorá spĺňa požiadavky odbornej spôsobilosti elektrotechnika, má odbornú prax v zmysle prílohy č.11 Vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z.. Môže okrem odbornej prehliadky a odbornej skúšky vyhradeného technického zariadenia elektrického vykonávať činnosť elektrotechnika na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky a vykonávať skúšku vyhradeného technického zariadenia el. po ukončení výroby.

 

Elektrotechnik
(§ 21 Vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z.) je osoba, ktorá má ukončené stredoškolské alebo vysokoškolské elektrotechnické vzdelanie a jej odborná spôsobilosť bola overená školou pri záverečných skúškach.

 

Elektrické ručné náradie
Elektrické ručné náradie je stroj poháňaný elektrickým motorom alebo magneticky, určený na vykonávanie mechanickej práce a konštruovaný tak, že motor s ostatnými časťami stroja vytvára zostavu, ktorá sa môže ľahko prenášať na miesto činnosti a pri práci sa drží v ruke alebo je zavesená. Revízia a kontrola elektrického ručného náradia počas používania sa riadi podľa STN 33 1600.

 

Elektrické meranie
Meranie je zisťovanie hodnôt, ktoré sa nedajú zistiť odbornou prehliadkou, a to vhodnými meracími prístrojmi, ktorými sa určité hodnoty overujú.

 

Elektrické zariadenie
Elektrické zariadenie je každé zariadenie používané na premenu akejkoľvek energie na elektrickú energiu, prenos elektrickej energie, premenu elektrickej energie na inú energiu, alebo akumuláciu elektrickej energie.

 

Obsluha elektrického zariadenia
Obsluhu elektrického zariadenia môže vykonávať poučený pracovník.

 

Bleskozvod
Norma STN 34 1390 charakterizuje bleskozvod ako zariadenie na ochranu objektov pred bleskom. Pod objektom sa rozumie budova, technologické zariadenie, ale aj komín, potrubie alebo vzácny strom.

 

Aktívny bleskozvod
Nový trend ochrany objektov pred bleskom pri využití najnovších poznatkov vedy a techniky.

 

Blesk
Blesk je osobitný prípad striedavého prúdu s vysokou frekvenciou a intenzitou niekoľko desiatok kiloampérov a napätia niekoľko megavoltov.

 

Poučená osoba
(§ 20 Vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z.) je osoba bez elektrotechnického vzdelania, ktorá môže obsluhovať technické zariadenie elektrické alebo vykonávať na ňom prácu v súlade s bezpečnostnými požiadavkami, ak bola v rozsahu vykonávanej činnosti preukázateľne oboznámená o činnosti na tomto technickom zariadení elektrickom a o postupe pri zabezpečovaní prvej pomoci pri úraze el. prúdom.

 

Samostatný elektrotechnik
(§ 22 Vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z.) je osoba, ktorá spĺňa požiadavky odbornej spôsobilosti elektrotechnika, má odbornú prax v zmysle prílohy č.11 Vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. Samostatný elektrotechnik môže samostatne vykonávať činnosť na vyhradenom technickom zariadení elektrickom v rozsahu osvedčenia a môže riadiť činnosť poučených pracovníkov bez obmedzenia ich počtu a činnosť najviac dvoch elektrotechnikov.

 

Elektrotechnik na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky
(§ 23 Vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z.) je osoba, ktorá spĺňa požiadavky odbornej spôsobilosti elektrotechnika, má odbornú prax v zmysle prílohy č.11 Vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z.. Môže riadiť činnosť poučených pracovníkov, elektrotechnikov a samostatných elektrotechnikov bez obmedzenia ich počtu alebo riadiť prevádzku technických zariadení elektrických.

 

Dôležité zákony a odborné weby:
 Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (BOZP) NRSR č.124/2006 Z.z.  
 Vyhláška MPSVaR SR č.508/2009 Z.z.  
 Vyhláška MŽP SR č.532/2002 Z.z.  
 Zákon o energetike a o zmene niektorých zákonov NR SR č.656/2004 Z.z.  
 STN - Slovenský ústav technickej normalizácie
 Slovenský elektrotechnický zväz - Komora elektrotechnikov Slovenska
 Inštitút bezpečnosti práce
 ELEKTROtechnik - Slovenský elektrotechnický portál
 ETMCZ - Elektrotechnika online

 

Materiály prevzaté aj zo stranky www.zbierka.sk