ELEKTRO REVIZIE SK


Lehoty revízií

Pojmy spojené s revíziou

Prinášame vysvetlenie niektorých základných pojmov, s ktorými je spojená revízia.

 

 

Revízia

  • rozumieme ňou činnosť vykonávanú na zariadení, pri ktorej sa prehliadkou, meraním a skúšaním zisťuje technický stav zariadenia z hľadiska jeho bezpečnosti
  • niekedy sa revízia uvádza aj pod pojmami "odborná prehliadka" alebo "odborná skúška"
  • revízie sa delia na východiskové revízie a pravidelné revízie

 

Východisková revízia

  • je revízia vykonávaná na novom alebo zrekonštruovanom zariadení pred jeho uvedením do samostatnej prevádzky

 

Pravidelná revízia

  • je v stanovených lehotách pravidelne vykonávaná revízia na zariadení, ktoré je už v prevádzke
  • predpísanú periodicitu lehôt, kedy sa majú vykonať pravidelné revízie, nájdeme v prílohách vyhlášky 508/2009 (závisí od druhu a typu príslušného zariadenia)

Správa o revízii

  • je zdokumentovaný výsledok vykonanej revízie v papierovej forme, z ktorého je zrejmý stav revidovaného zariadenia z hľadiska bezpečnosti v dobe vykonávania revízie

 

Lehoty revízií

Ponúkame Vám orientačný prehľad lehôt vykonávania odborných prehliadok a odborných skúšok vyhradených technických zariadení elektrických.

Elektro inštalácie

Lehoty revízií elektrických inštalácií podľa druhu objektu 

Druh objektu a zariadenia

Revízia

Murovaná obytná a kancelárska budova

5 rokov 

Škola, materská škola, jasle, hotel a iné ubytovacie zariadenie, rekreačné stredisko

3 roky 

Výšková budova, ktorej výška od najvyššieho poschodia obývaného alebo inak používaného osobami po úroveň zeme je pre obytnú budovu väčšia ako 50 m a pre inú budovu väčšia ako 30 m a objekty a priestory určené na zhromažďovanie viac ako 250 osôb, napríklad kultúrne a športové zariadenie, obchodný dom, stanica hromadnej dopravy

 2 roky

Objekt zhotovený z horľavých materiálov so stupňom horľavosti C, D, E a F

 2 roky

Pojazdný a prevozný prostriedok

1 rok 

Dočasná elektrická inštalácia

 0,5 roka


Lehoty revízií elektrických inštalácií podľa vonkajšieho vplyvu a druhu prostredia 

Vonkajšie vplyvy

Druh prostredia

Revízia

AA4

základné

5 rokov

AA5

normálne

5 rokov

AA1 až AA3

studené

3 roky

AA6

horúce

3 roky

AB s relatívnou vlhkosťou trvalo nad 80 %

vlhké

3 roky

AD3 až AD8

mokré

1 rok

AF3

so zvýšenou koróznou agresivitou

3 roky

AF4

s extrémnou koróznou agresivitou

1 rok

AE5 a AE6

prašné s nehorľavým prachom

3 roky

AG2, AG3, AH2, AH3

s otrasmi

2 roky

AL2

s biologickými škodcami

3 roky

BE2

pasívne s nebezpečenstvom požiaru

2 roky

BE3

pasívne s nebezpečenstvom výbuchu

2 roky

AA7, AB7, AD3, AD4, AE4, AF2, AN3

vonkajšie

4 roky

AD2, AN2

pod prístreškom

4 roky

 


Bleskozvody

Lehoty revízií el. zariadenia a zariadenia na ochranu pred účinkami statickej elektriny a atmosférickej elektriny - bleskozvodu podľa druhu objektu a zariadenia

Druh objektu a zariadenia

Revízia

Hladina ochrany I a II

2

Hladina ochrany III a IV

4

Objekt s priestorom s nebezpečenstvom výbuchu

1

 


Elektro spotrebiče

Rozdelenie elektrických spotrebičov podľa spôsobu používania

Skupina A

Spotrebiče poskytované formou prenájmu ďalšiemu užívateľovi.

Skupina B 

Spotrebiče používané vo vonkajšom priestore (na stavbách, v záhradách).

Skupina C

Spotrebiče používané pri priemyselnej a remeselnej činnosti vo vnútorných priestoroch.

Skupina D

Spotrebiče používané vo verejne prístupných priestoroch (školy, hotely, kluby, atď.).

Skupina E

Spotrebiče používané pri administratívnej činnosti.

  
Rozdelenie elektrických spotrebičov podľa typu

Držané v ruke

Prenosné spotrebiče určené na to, aby boli behom normálneho používania držané v ruke. 

Prenosné

Spotrebiče, ktorými sa pri práci manipuluje alebo iné než pripevnené spotrebiče o hmotnosti menšej než 18 kg.

Neprenosné

Spotrebiče, ktoré nie sú prenosné alebo spotrebiče, ktoré sú pripevnené.

Pripevnené

Spotrebiče, ktoré sú určené na používanie, keď sú pripevnené k podložke alebo iným spôsobom zaistené na určitom mieste.

 
Lehoty revízií elektrických spotrebičov podľa normy STN 33 1610 

Skupina

Držané v ruke

Prenosné

Neprenosné a pripevnené

kontrola

revízia

kontrola

revízia

kontrola

revízia

A

Vždy pred vydaním užívateľovi

B

pred
použitím

1 x za 3 mesiace

pred
použitím

1 x za 3 mesiace

pred
použitím

1 x za 6 mesiacov

C

pred
použitím

1 x za 6 mesiacov

pred
použitím

1 x za 12 mesiacov

pred
použitím

podľa STN 331500

D

1 x za týždeň

1 x za 12 mesiacov

1 x za mesiac

1 x za 12 mesiacov

1 x za 3 mesiace

podľa STN 331500

E

1 x za mesiac

1x za 12 mesiacov

1 x za 6 mesiacov

1 x 24 mesiacov

1 x za 12 mesiacov

podľa STN 331500 

 


 

 

 

 

Elektro náradie

Rozdelenie elektrického náradia podľa spôsobu používania

Skupina A

S náradím sa pracuje len občas (do 100 prevádzkových hodín ročne).

Skupina B 

S náradím sa pracuje často a krátko (100 až 250 prevádzkových hodín ročne).

Skupina C

S náradím sa pracuje často a dlhšie (nad 250 prevádzkových hodín ročne).

Lehoty revízií elektrického ručného náradia podľa normy STN 33 1600 

Skupina

Trieda ochrany

Revízia

A

I

6 mesiacov

II a III

12 mesiacov

B

I

3 mesiacov

II a III

6 mesiacov

C

I

2 mesiacov

II a III

3 mesiacov

 

Praktické informácie

Pripravili sme pre Vás túto stránku, ako užitočnú pomôcku, kde môžete nájsť rôzne informácie z odboru a budete sa môcť k nim kedykoľvej v budúcnosti vrátiť. 

Ochrana pred vniknutím pevných cudzích predmetov

 1. číslica 

Stupeň ochrany

Definícia

IP 0x

bez ochrany 

-

IP 1x

chrbtom ruky (>50mm) 

Guľôčka s priemerom 50mm nesmie preniknúť cez obal. 

IP 2x

prstom 

Guľôčka s priemerom 12,5mm nesmie preniknúť cez obal. 

IP 3x

nástrojom 

Guľôčka s priemerom 2,5mm nesmie preniknúť cez obal. 

IP 4x

nástrojom, drôtom 

Guľôčka s priemerom 1mm nesmie preniknúť cez obal. 

IP 5x

akoukoľvek pomôckou 

Vnikajúcemu prachu nie je možné úplne zabrániť.

IP 6x

akoukoľvek pomôckou 

Žiadne vniknutie prachu.

Ochrana pred vniknutím vody

2. číslica

Stupeň ochrany

IP x0

bez ochrany

IP x1

zvislo padajúce kvapky

IP x2

šikmo padajúce kvapky (do 15°) 

IP x3

kropenie vodou (dážď) 

IP x4

striekajúca

IP x5

tryskajúca

IP x6

intenzívne tryskajúca a vlnobitie 

IP x7

dočasné ponorenie 

IP x8

trvalé ponorenie 

   

 

Naša ponuka revízií

Východiskové odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických podľa normy STN 33 2000-6. Vykonávajú sa pri elektroinštaláciách nových stavieb alebo stavieb po rekonštrukcii.


Periodické odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických podľa normy STN 33 1500. Vykonávajú sa i elektroinštalácií počas prevádzkovania v pravidelných intervaloch.


Odborné prehliadky a odborné skúšky systémov ochrany pred bleskom a systémov ochrany pred prepätím podľa normy STN EN 62305. Vykonávajú sa pri novej inštalácii, po rekonštrukcii, v pravidelných intervaloch počas používania, alebo po každom údere blesku.


Odborné prehliadky a odborné skúšky el. ručného náradia podľa normy STN 33 1600 pre zariadenia ako sú napríklad vŕtačky, brúsky, zváračky, predlžovacie prívody, atď.. Vykonávajú sa počas používania náradia v pravideľných intervaloch.


Odborné prehliadky a odborné skúšky el. spotrebičov podľa normy STN 33 1610 pre zariadenia ako sú počítače, monitory, tlačiarne, kopírky, variče, chladničky, predlžovacie prívody, atď.. Vykonávajú sa počas používania spotrebičov v pravideľných intervaloch.

Odborné školenia poučených pracovníkov §20 podľa vyhláška 508/2009 Z.z. pre obsluhu elektrických zariadení.