ELEKTRO REVIZIE SK


Cenník

Na požiadanie vypracujeme.

Cenotvorba je vypracovaná od počtu revidovaných elektrických zariadení.

Požiadavku na vypracovanie zasiejte na kontakt :  elektroreviziemk@atlas.sk .

Prípadne telefonicky 0915 44 50 50


Predbežná cenová kalkulácia sa pohybuje v týchto cenách a cenová kalkulácia revízie elektro je zložená:
Zoznámenie sa s elektrickým zariadením, preštudovania podkladov, zistenia stavu elektrických obvodov 
vrátane inštalačných, ovládacích a istiacich prvkov spotrebičov napojených na tento okruh
Meranie izolačných stavov el. obvodov vrátane rozvádzačov
Meranie ochrany pred nebezpečným dotykom - impedancia poruchovej sľučky, prúdový chránič
Meranie elektrických veličín uzemnenie, prechodového odporu
Demontáž a montáž krytu prístroja, rozvádzača
Vypnutie elektrického vedenia, zaistenie vypnutého stavu, preskúšanie a opätovné spustenie
Vyhodnotenie revízie a vyhotovenie revíznej správy

Popis výkonu                                                                Cena EUR/jednotka
Byt záleží na množstve elektroinštalácie -                       revízie od 40 - 100€
Rodinný dom záleží na množstve elektroinštalácie -         revízie od 50€

Prehľad základných orientačných cien elektrických revízií:
Popis výkonu                               Merná jednotka                 Cena EUR/jednotka
Zistenie stavu rozvádzača             do 30 prístrojov       pole      4,50
Zistenie stavu rozvádzača             nad 30 prístrojov     pole      6,65
Zistenie stavu                              OCEP rozvodnice      ks        7,00
Zistenie stavu elektrického svetelného spotrebiča v priestore bezpečnom  ks 2,20
Zistenie stavu zariadenia ochrany pred úderom blesku             zvod           29,00    
Meranie izolačného odporu vnútorného zapojenia rozvodnice    meranie        2,20
Meranie izolačného odporu okruhov - vývodov z rozvádzačov    meranie       1,66
Meranie impedancie vypínacej slučky                                      meranie       2,26
Meranie prechodového odporu ochranného spojenia                 meranie       2,12
Meranie základných elektrických veličín                                   meranie       1,30

Revízia bleskozvodov na rodinnom dome                    1 až 2 zvody   od 25 - 33€
Revízia elektrického ručného náradia a spotrebičov   do 20ks paušál  100€ + doprava
Revízia elektrického ručného náradia a spotrebičov   od 20ks paušál   4,80€ za kus+ doprava / ( poskytované zľavy )
Elektrická prípojka NN -                                          revízie              od 20€
Zásuvka na plyn, sporák a pod. -                            revízie               od 1 - 2€
Vyhľadania prerušeného vedenia alebo káblových     trás                  od 10€ za hod.
Elektromontážne práce                                                                  od 6€ za hod.

Doprava                                                                                       0,25€km
Poskytované zľavy
Predloženie platnej revíznej správy spracovanej našou firmou -25%
Predloženie už neplatnej revíznej správy spracovanej našou firmou -15%
Predloženie platnej revíznej správy spracovanej inou firmou -10%
Predloženej už neplatnej revíznej správy spracovanej inou firmou -5%

Koncovú cenu určuje hlavne množstvo času stráveného našim revíznym technikom pri prehliadke bleskozvodu, Vašej elektrickej inštalácie alebo elektrických zariadení. Pri cenotvorbe dodržiavame požiadavku najnižšej možnej ceny pri maximálnej kvalite našich revízií.