ELEKTRO REVIZIE SK


Novelizácia vyhlášky 508/2009 Z.z.

27.01.2014 14:42

Určite Vám neunikla informácia o novelizácií  13-z398.pdf (56432)

  • Táto vyhláška začína platiť od 1.1.2010.
  • Tieto zmeny sú v zaradení vyhradených technických zariadení elektrických s vysokou mierou ohrozenia.
  • Jasne sa spresňujú  požiadavky zákona NR SR š.124/2006 Z.z.
  • Je určené,že za zabezpečenie kontroly stavu bezpečnosti technického zariadenia zodpovedá prevádzkovateľ
  • Revízie - Odborné prehliadky a odborné skúšky elektrického zariadenia sa vykonávajú podľa prílohy č.8 v termínoch podľa druhu objektu a zariadenia alebo v termínoch podľa vonkajších vplyvov a prostredia

 

 

—————

Späť